۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیات بر سیگار در سال 98


در جدول شماره 5 ماده واحده لایحه بودجه 98 مالیات بر مصرف سیگار را 15 هزار میلیارد ریال تعیین کرده است. 

براین اساس درآمد دولت از محل مصرف این کالا در سال آینده 15 هزار میلیارد ریال خواهد بود.